Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ΄

Περιγραφή του Μαθήματος:

Το τρίτο εξάμηνο ελέγχει τις ικανότητες κατανόησης κειμένου που απέκτησαν οι φοιτητές στα δύο προηγούμενα εξάμηνα, προχωρώντας από την αναγνώριση της σωστής απάντησης σε ερωτήσεις που ζητούν τον εντοπισμό της μέσα στο κείμενο. Διδάσκεται ορολογία σχετική με τη διεθνή πολιτική και αποσαφηνίζονται οι λεπτές εννοιολογικές διαφορές σε ομάδες λέξεων που συχνά συγχέονται. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του εξαμήνου είναι ότι διδάσκονται αρχές σύνταξης επιστημονικών εργασιών, τόσο στο τυπικό μέρος (βιβλιογραφία, παραπομπές) όσο και στο ουσιαστικό μέρος (ανεύρεση επιστημονικών περιοχών για έρευνα, επιχειρηματολογία, αξιολόγηση πηγών, επιλογή κατατοπιστικού τίτλου, χρήση αποσπασμάτων από πηγές και ορθή ενσωμάτωσή τους στο κείμενο). Η αφομοίωση των αρχών αυτών ελέγχεται μέσα από τη συγγραφή δοκιμίου 1.500 λέξεων.

Θεματικές Ενότητες: Παγκοσμιοποίηση – Παγκόσμια Χρηματοοικονομικά – Διεθνείς Οργανισμοί – Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πόλεμος και Ειρήνη – Διπλωματία – Ευρωπαϊκή Ένωση – Τρομοκρατία – Μετανάστες και Πρόσφυγες – ΜΜΕ και Διεθνής Πολιτική

Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση (7 μονάδες) και εργασία (3 μονάδες).