Προσφερόμενα 2014-2015

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’

Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι – Εσωτερικές Παράμετροι (Α’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία Ι (Α’ ΥΠΟ)

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (Α’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική (Α’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (Α’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ (Γ’ ΥΠΟ)

Ομάδες Συμφερόντων (Γ’ ΥΠΟ)

Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή (Γ’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση (Γ’ ΥΠΟ)

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling

Οικονομική Ανάλυση Ι

Διοικητική Επιστήμη

Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Πολιτικές Ένταξης στην Ευρώπη και Πολιτισμική Ταυτότητα

Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Πολιτική (και) Επικοινωνία

Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού

Κριτική και Ιδεολογία στην Πολιτική Θεωρία

Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτική

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel

Κράτος και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: K. Marx – M. Weber

Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα

Πολιτικές Ενσωμάτωσης

Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα

Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και Πολιτικές Ένταξης στην Ελλάδα

Η Ευρώπη και ο Κόσμος

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αυτονομία και Δημοκρατία

Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία

Στωική φιλοσοφία, γνώση του εαυτού και πολιτική ψυχολογία

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτισμική Ταυτότητα

Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσιες Πολιτικές

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

Εαρινό Εξάμηνο 2014-15

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’

Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (Β’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς Παράμετροι (Β’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙ (Β’ ΥΠΟ)

Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική (Β’ ΥΠΟ)

Συνταγματικοί Θεσμοί (Β’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία (Δ’ ΥΠΟ)

Κράτος και Κρατικές Πολιτικές (Δ’ ΥΠΟ)

Πολιτικά Κόμματα (Δ’ ΥΠΟ)

Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (Δ’ ΥΠΟ)

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Κοινωνία και Οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Δικαιώματα και Μετανάστευση

«Ανομία» και Μεταναστευτική Πολιτική

Βία και Πολιτική

Θεωρίες Δημοκρατίας

Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

Νεωτερικότητα και Πολιτική Θεωρία

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης

Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής

Ιδιοκτησία και Πολιτική στην εποχή του Ιμπεριαλισμού

Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη Δραματουργία

Τεχνικές Δειγματοληψίας στην Πολιτική Έρευνα

Θρησκεία και Πολιτική Θεωρία

Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αντιπροσωπευτική και Ριζοσπαστική Δημοκρατία

Λογοτεχνία και Πολιτική

Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος

Κρίση και Σοσιαδημοκρατία

Governmentality

Διοικητικοί Θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης