Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην

 • Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα
 • Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

 Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος). Περιλαμβάνει δύο (2) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα και μια περίοδο προετοιμασίας της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών.

 Αριθμός Εισακτέων

Ανώτατο όριο είναι 24 φοιτητές κατ’ έτος.

Διαδικασία Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή CD).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει δεκτό και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 3. Αποδεικτικό βαθμού πτυχίου (για αποφοίτους σχολών εξωτερικού να συνοδεύεται από πράξη αντιστοίχισης βαθμολογίας από το αρμόδιο όργανο).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο. Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Στελέχωση

Το ΠΜΣ στελεχώνουν οι διδάσκοντες στο Τμήμα, μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του ΠΔ 407, ενώ στο πλαίσιο σεμιναρίων και ερευνητικών δραστηριοτήτων θα συμμετάσχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Ιδρυμάτων της χώρας καθώς και επιστήμονες από το εξωτερικό.

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ

 Κατευθύνσεις Σπουδών

 • «Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα»
 • «Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές»

 Διδακτικές Μονάδες – Κατανομή

α) Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων 48 Διδακτικές Μονάδες

β) Εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης 32 Διδακτικές Μονάδες

γ) Σύνολο  80 Διδακτικές Μονάδες

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Κατηγορίες Μαθημάτων

Κορμού: 2 μαθήματα κοινά για όλους του φοιτητές/τριες του ΠΜΣ

Κατεύθυνσης Σπουδών: ελάχιστος αριθμός 2 μαθήματα

Ελεύθερης Επιλογής: 2 μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις σπουδών του ΠΜΣ (προαιρετικά)

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Κατανομή: Ελάχιστός αριθμός μαθημάτων τα 6

 

Α’ Εξάμηνο(Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων τα 3) Β΄ Εξάμηνο Υπόλοιπο Έτους
1 Μάθημα ΚορμούΜαθήματα ΚατεύθυνσηςΕλεύθερης Επιλογής (προαιρετικά) 1 Μάθημα ΚορμούΜαθήματα ΚατεύθυνσηςΕλεύθερης Επιλογής (προαιρετικά) Εκπόνηση και υποστήριξη ΜΕΕ

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Μαθήματα Κορμού
 •  Θεωρίες και Έννοιες στην Πολιτική Επιστήμη
 •  Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων
«Πολιτικής Θεωρίας και Δικαιωμάτων» «Πολιτικής Ανάλυσης και Δημοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών»
 • Πολιτική Φιλοσοφία Ι και ΙΙ
 • Θεωρίες και Πολιτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ι και ΙΙ
 • Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
 • Θεωρίες Δημοκρατίας
 • Νέες Τεχνολογίες, Νέου Τύπου Δικαιώματα, Ανεξάρτητες Αρχές
 • Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες
 • Θεωρίες Εξουσίας και Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία
 • Πολυπολιτισμικότητα και Πολιτικές Διαχείρισης της Διαφοράς
 • Πολιτικές Ιδεολογίες
 • Γνώση και Εξουσία
 • Κοινωνικά Κινήματα
 • Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ι και ΙΙ
 • Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι και ΙΙ
 • Θεωρία και Ανάλυση Δημοσίων Πολιτικών
 • Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ
 • Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
 • Εκπαιδευτική και Πανεπιστημιακή Πολιτική Ι και ΙΙ
 • Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης
 • Χώρος και Πολιτική
 • Πολιτική Κουλτούρα
 • Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά Ι και ΙΙ
 • Πολιτική Ανάλυση και Ορθολογικές Επιλογές
 • Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Ι και ΙΙ
 • Συγκριτική Δημόσια Πολιτική
 • Πολιτική Ανταγωνισμού
 • Τομεακές Πολιτικές Ι και ΙΙ
 • Περιφερειακή Πολιτική
 • Εξευρωπαϊσμός και Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Δημόσια Πολιτική και Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 • Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
 • Πολιτική Οικονομία της  Ρύθμισης
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Κοινής Γνώμης
 • Διαχείριση Ποιότητας και Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές
 • Συγκριτική Τοπική Αυτοδιοίκηση