Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη

Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι έξι διδακτικά εξάμηνα

Αίτημα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να καταθέσουν πτυχιούχοι τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νομικών Επιστημών, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Τμημάτων και συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).