Βασίλειος Δαφέρμος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Στατιστική
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 2831077448
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16.30-18.30
E-Mail: dafermov@gmail.com
Σπουδές: 
1) Πτυχιούχος Μαθηματικός, (βαθμός πτυχίου 7,35). Πανεπιστήμιο Κρήτης Μάρτιος 1984.
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στη Μαθηματική Παιδεία (βαθμός Master άριστα). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μάρτιος 1996.
3) Διδακτορική Διατριβή, στη Μαθηματική Παιδεία και Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας, (βαθμός Διατριβής άριστα). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δεκέμβριος 2000.
4) Επισκέπτης Καθηγητής (Academic Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από 1-3-11 μέχρι 31-8-11.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Social Statistics, Meta- Analysis, Power Analysis
Structural Equation Modeling, Cluster Analysis
Prediction Methods in the Social Research
Logistic, NonLinear, Categorical, Poisson, and Cox Regression
LogLinear Models, Repeated Measures Models.
Μαθήματα:
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική (Προπτυχιακό)
Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling (Προπτυχιακό)
Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα (Προπτυχιακό)
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό)
Σεμινάριο Κοινωνικών Επιστημόνων (Στην τοπική Κοινωνία και στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

  1. Δαφέρμος Βασίλης (2011). Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, σελίδες 830.
  2. Δαφέρμος Βασίλης (2013). Παραγοντική Ανάλυση με τα SPSS, LISREL, EQS, AMOS και STATA. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, σελίδες 727.
  3. Δαφέρμος Βασίλης (2002). Επαναληπτικές Στατιστικές Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα, σελίδες 227.
  4. Δαφέρμος, Β. (2009). ‘Αναζήτηση δομής στα δεδομένα Ελλήνων πολιτών, αναφορικά με τη στάση τους, σε ζητήματα αξιακού-αξιολογικού χαρακτήραΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, τχ.10, σελ. 113-130.
  5. Sapouna, V., Dafermos, V., Chatziarsenis, M., Vivilaki, V., Bitsios, P., Schene, A.H., Lionis, C. Assessing the burden of caregivers of patients with mental disorders: Translating and validating the involvement evaluation questionnaire into Greek (2013) ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY, 12 (1), art. no. 3.
  6. Vivilaki, V., Dafermos, V., Kogevinas, E., Mpitsios, P., Lionis, C. (2008). The Edinburgh Postnatal Depression Scale: translation and validation for a Greek sample. BMC PUBLIC HEALTH, 9:329, p.p 1-11.
  7. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Daglas, M., Antoniou, E., Tsopelas, N.D., Theodorakis, P.N., Brown, J.B., Lionis, C. (2010). Identifying intimate partner violence (IPV) during the postpartum period in a Greek sample. ARCHIVES OF WOMEN’S MENTAL HEALTH, 13 (6), pp. 467-476.
  8. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Gevorgian, L., Dimopoulou, A., Patelarou, E., Bick, D., Tsopelas, N.D., Lionis, C. Validation of the Greek Maternal Adjustment and Maternal Attitudes Scale for Assessing Early Postpartum Adjustment (2012) WOMEN AND HEALTH, 52 (4), pp. 369-390.
  9. Patelarou, A.E., Patelarou, E., Brokalaki, H., Dafermos, V., Thiel, L., Melas, C.D., Koukia, E. Current Evidence on the Attitudes, Knowledge and Perceptions of Nurses Regarding Evidence-Based Practice Implementation in European Community Settings: A Systematic Review (2013) JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING, 30 (4), pp. 230-244.
  10. Antoniou, E., Ioannidi-Kapolou, E., Daglas, M., Vivilaki, V., Karamitros, D., Dafermos, V., Iatrakis, G. (2010). Abuse Assessment Screen (AAS) questionnaire: The Greek validation. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 37 (4), pp. 313-316.