Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνταγματικοί Θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 2831077562
Ώρες Γραφείου: Τρίτη  14.30 – 16.30, Πέμπτη 11.30 – 2.30 (Γραφείο Προέδρου Τμήματος)
E-Mail: mavromoi@uoc.gr
Σπουδές:
1) Πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νομικό Τμήμα)
2) D.E.A. de Droit Public, Université Panthéon – Assas – Paris II
3) D.E.A. de Science Politique, Université Panthéon – Assas – Paris II
4) Doctorat d’ État en Droit, Université Panthéon – Assas – Paris II (μνεία : Très honorable)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Συνταγματικοί και Διοικητικοί θεσμοί
2) Συνταγματική θεωρία και ιστορία
3) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
4) Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
Μαθήματα:
1) Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική (ΥΠΟ)
2) Συνταγματικοί Θεσμοί (ΥΠΟ)
3) Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (ΥΕΣ)
4) Διοικητικοί Θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης (ΥΕΣ)
5) Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική (ΠΜΣ)
6) Νέες Τεχνολογίες, Νέου Τύπου Δικαιώματα και Ανεξάρτητες Αρχές (ΠΜΣ)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Πρόσληψη και Υπηρεσιακή Εξέλιξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 (υπό έκδοση).
  2. “La formation d’un régime constitutionnel en Grèce du XIXe siècle: choix institutionnels, expressions concrètes et approches juridiques”, στο: Die Entstehung nationaler Rechtssysteme in postosmanische Südosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität, Max-Planck-Institut/Frankfurt, 2015, σ. 141-213.
  3. «Από τη διαθεσιμότητα στην κινητικότητα του προσωπικού του δημοσίου τομέα διαμέσου ενός νέου συστήματος αξιολόγησης», ΕφημΔΔ 2 (2015), υπό δημοσίευση.
  4. «Η διάκριση των λειτουργιών» στο: Θ. Αντωνίου (επιμ.), Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σ. 35-65.
  5. «Les autorités administratives indépendantes, des “ réels” contre-pouvoirs au pouvoir politique? Le cas de la Grèce», IXe Congrès français de droit constitutionnel, A.F.D.C., Lyon, 26-28 juin 2014, Atelier C – Constitution, pouvoirs et contre-pouvoirs, Διεύθυνση: B. Daugeron/A.-M. Le Pourhiet, http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLD/D-mathieu_T2.pdf.
  6. Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης. Μία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013.
  7. « La réception de la notion de constitution par les juristes et les délégués aux assemblées constituantes en plein XIXe siècle en Grèce », Thetis 20 (2013), σ. 218-226.
  8. «Une esquisse sur l’origine et l’originalité des autorités administratives indépendantes du Sud-Est européen : origine et ‘originalité’», στο: H. Antoniadis-Bibicou/M. Aymard/A. Guillou (dir.), Actes. L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen, éd. de l’Association Pierre Belon, Paris 2011, σ. 338-345.
  9. «Το ‘κατά σύνταγμα πολίτευμα’ στην Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου του Ν.Ι. Σαριπόλου», στο: Νικόλαος Ιωάν. Σαρίπολος, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2011, σ. 27-159
  10. «Des parcours empiriques en tant qu’acquis institutionnel: les autorités indépendantes en Grèce», στο: The Constitution and its reform (La Constitution et sa réforme), European Public Law Series/ Bibliothèque de Droit Public Européen, edited by P.Pavlopoulos/S. Flogaitis/A. Pantelis, Esperia Publications LTD, London, 2008, σ. 343 επ.