Νικόλαος Παπαδάκης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ενώ είναι μέλος της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης (Pop.R.Un) και της Ιδρυματικής Επιτροπής Δια Βίου Εκπαίδευσης- Κατάρτισης και Κοινοτήτων της Διασποράς του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Είναι International Expert στο European Training Foundation/ ETF («Skills & VET Governance» project). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013). Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, συνεργάζεται ερευνητικά με το ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, ενώ επίσης συνεργάζεται με το ESRC- funded  Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE. Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/ 2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008- 2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011- 2012 ήταν Visiting Professorial Fellow στη Faculty of Policy & Society του University of London/ IoE (σήμερα UCL-IoE). Έχει δημοσιεύσει 120 μελέτες, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, έχει συγγράψει 7 επιστημονικά βιβλία– μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 8 συλλογικούς τόμους. Έχει κάνει 146 εισηγήσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, ενώ έχει εμπλακεί (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής- Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 36 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77561
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 9.30- 11.30 & Παρασκευή 10.00- 13.00.
Ε-Mail:  papadakn@uoc.gr
Σπουδές:
Έχω σπουδάσει επιστήμες της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
-στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Πτυχίο, Master, Διδακτορικό, όλα με «Άριστα») και
-στο University of London/ IoE, πλέον UCL/ IoE (MA with “Distinction”).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (και η σχέση τους με την απασχόληση) και Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε εθνικό, διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο.
2) Πολιτικές Ενσωμάτωσης (με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες).
3) Πολυπολιτισμικότητα και στρατηγικές διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής διαφοράς.
4). Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση (με έμφαση στην διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM & HRD- στη Δημόσια Διοίκηση).
5) Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας (με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους).
Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2015- 2016:
1) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (προπτυχιακό Υποχρεωτικό Μάθημα)
2) Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσιες Πολιτικές (προπτυχιακό Σεμινάριο)
3) Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (Μάθημα Επιλογής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος)
4) Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία (από κοινού με Ν. Αλεξόπουλο, Δ. Γράβαρη, Ι. Καραγιάννη- Υποχρεωτικό Μάθημα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
Α. Βιβλία- μονογραφίες:

 1. «Η ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ. Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Κοινωνική Ενσωμάτωση και Απασχόληση: Η εικοσαετία των μετασχηματισμών (1995- 2015)» Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016 (υπό έκδοση)
 2. «MULTICULTURALISM  AND   INCLUSIVE   POLICIES.   ΕΚΕΜ: EU research monographs, 2009.
 3. «ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ”; Τα όρια της υπερεθνικότητας, το διακύβευμα της απασχολησιμότητας και οι πολιτικές κατάρτισης: Όψεις του πεδίου και σχεδίασμα ανάλυσης». Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλας και Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2006.

Β. 10 Πρόσφατα Άρθρα και Κεφάλαια:

 1. “An individuality in parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the Welfare State in Crisis” (with D. Kotroyannos, K. Lavdas, A. Kyridis, P. Theodirikakos, St. Tzagkarakis, & M. Drakaki), in Studies in Social Sciences and Humanities, 3, No. 5, 2015, pp. 268-279
 2. “Human Resource Development within Public Administration: Civil Servants’ Capacity Building-Reskilling towards an Ethical Behavior and an Effective Daily Practice in PA”, in Asian Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 3, Issue-3, December 2015, pp. 502- 514
 3. “Searching for absents: The State of things for the Neets (young people Not in Education, Employment or Training) in Greece. An overview” (with A. Kyridis & A. Papargyris), in Journal of Sociological Research, 6, no. 1, 2015, pp. 44- 75.
 4. “Who’s The Greek Neet? Parameters, Trends and Common Characteristics of a Heterogeneous Group” (with M. Drakaki, A. Kyridis, A. Papargyris), in International Journal of Humanities and Social Science 4, No. 6; April 2014, pp. 240- 254.
 5. “Social Classes vs Professional Stereotypes in Greece. A View to a Fogy Social Construction”, (with A. Kyridis, V. Bassiou, Ch. Zagkos, P. Golia και Fotopoulos), in Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 3, 2012, pp. 28- 39.
 6. “Learning Organizations and Policy Transfer in the EU” (with. K. Lavdas & Y. Rigopoulou), in Journal of Education and learning, Vol. 1, no. 2, 2012, pp. 95- 108
 7. “Reforme des administrations public et locale: le cas de la Grece”, in Outre Terre, no 32, 2012, pp. 363- 368
 8. “Perceptions of Primary Care Professionals on Quality of Services in rural Greece: A qualitative study” (with V. Sbarouni, Z. Tsimtsiou, E. Symvoulakis, A. Kamekis, E. Petelos, A. Saridaki, C. Lionis), in International Journal of Rural and Remote Health Issue 4, Vol 12, October- December 2012
 9. “Higher Educational Policy, Interest Politics and Crisis Management: Facets and aspects of the Greek case within the EHEA” (with A. Kyridis & Th. Tsakanika), in International Education Studies, 5, no. 3, June 2012, pp. 86- 97.
 10. “State and Public Administration Reform: Institutional & Capacity Building. Trends, tools, international trends and the case of Kazakhstan” (with G. Myrogiannis), in Academy of Public Administration of the Republic of Kazakhstan, Public Administration and Civil Service: Strategies for Future Development, (Proceedings of the International Scientific Conference), TOME 1. Astana: Academy of Public Administration, 2011.