Θωμάς Νουτσόπουλος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Θεωρία
Ο Θωμάς Νουτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο) και πολιτική θεωρία στο πανεπιστήμιο του Sussex στη Μ. Βρετανία (Master of Arts), ενώ απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Από το 2002 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής θεωρίας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θεωρίες διαλεκτικής και στο φαινόμενο του ιμπεριαλισμού. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες (Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, 2005 και Αξία και Πολιτεία. Η χρηματική μορφή στον Πλάτωνα, 2011) αλλά και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης μεταφράσει κλασικά κείμενα που σχετίζονται με την περίοδο του ιμπεριαλισμού (Keynes, Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης, 2009 και Hobson, Ιμπεριαλισμός. Μια μελέτη, 2013).
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77567
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 14.30-16.00, Τρίτη 14.30-16.00
Ε-Mail: t.noutsopoulos@gmail.com
Σπουδές:
1) Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1990-1994
2) Master of Arts, University of Sussex, 1995-1996
3) Διδακτορικός τίτλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1996-2000
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Κλασική Πολιτική Θεωρία
2) Νεώτερη Πολιτική Θεωρία
3) Θεωρία διαλεκτικής
4) Κλασική Πολιτική Οικονομία
Μαθήματα:
Πολιτική Θεωρία Ι
Ειδικά θέματα πολιτικής θεωρίας: Χέγκελ
Ιδιοκτησία και πολιτική στην εποχή του ιμπεριαλισμού
Βία και Πολιτική
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. «Οικονομία και πόλεμος στον Χέγκελ: η μαρξική κριτική», Δευκαλίων 22/2, Στιγμή, Αθήνα, 2004
  2. Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, ΙΣΚ, Αθήνα, 2005
  3. «Solidarity and Life in Hegel’s “Philosophy of Right”», Hegel-Jahrbuch 2006.
  4. «Το πρόβλημα της ρύθμισης του επιτοκίου στον όψιμο μερκαντιλισμό: Η διαμάχη του John Locke με τον sir J. Child», Αξιολογικά/ 19, Νήσος – ΙΣΚ, Αθήνα, 2008.
  5. Εισαγωγή στο έργο του J.M. Keynes, Οι Οικονομικές Συνέπειες της Ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2009.
  6. Αξία και Πολιτεία. Η χρηματική μορφή στον Πλάτωνα,Παπαζήσης, Αθήνα, 2011.
  7. «Αθηναϊκή δημοκρατία: Διαβούλευση και ηγεσία υπό κρίση. Κλέωνας και Διόδοτος (Γ37-38, 42-43)», Αξιολογικά/ 27, Νήσος- ΙΣΚ, Αθήνα, 2012.
  8. «Ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ και οι μεταμφιέσεις της κριτικής της πολιτικής οικονομίας», στο R.Azizoglu – Γ.Φαράκλας (επ.), Η δημοκρατία στην εξορία. Ένας οδηγός για την σκέψη του Ρουσσώ 300 χρόνια μετά τη γέννησή του, Νήσος, Αθήνα, 2012.
  9. Εισαγωγή στο έργο του J.A.Hobson, Ιμπεριαλισμός. Μια μελέτη, ΚΨΜ, Αθήνα, 2013.
  10. «Family and Co-operation: Marx’s use of a Hegelian schema», Hegel-Jahrbuch (forthcoming).