Προσφερόμενα 2016-2017

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’

Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία Ι (Α’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι – Εσωτερικές Παράμετροι (Α’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (Α’ ΥΠΟ)

Συνταγματικό Δίκαιο (Α’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ (Γ’ ΥΠΟ)

Ομάδες Συμφερόντων (Γ’ ΥΠΟ)

Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή (Γ’ ΥΠΟ)

Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (Γ’ ΥΠΟ)

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling

Δημόσιες Πολιτικές

Μεταναστευτική Πολιτική της ΕΕ

‘Οψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού

Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Πολιτική (και) Επικοινωνία

Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Στρατηγική Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Μεσοπόλεμος

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας MULΤINOMIAL LOGISTIC REGRESSION

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Απασχόληση

Πολιτικές Ενσωμάτωσης

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον (European Business Environment)

Διεθνής μεταναστευτική πολιτική: πολιτικές διαχείρισης κρίσεων

Ευρωπαϊκό πολιτικό θέατρο

Ειδικά Θέματα πολιτικής Κοινωνιολογίας

Πολιτική και Αθλητισμός

Οικονομική Κρίση και Δημοκρατία

Κόμματα και Διαδίκτυο

Στωϊκή Φιλοσοφία, Γνώση του εαυτού και Πολιτική Ψυχολογία

Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’

Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Περιγραφική  και Επαγωγική  Επαγωγική Στατιστική (B’ ΥΠΟ)

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεωτέρων Χρόνων (Β’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙ (Β’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς Παράμετροι (Β’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στην Ελληνική πολιτική (Β’ ΥΠΟ)

Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (Β’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία (Δ’ ΥΠΟ)

Κράτος και Κρατικές Πολιτικές (Δ’ ΥΠΟ)

Πολιτικά Κόμματα (Δ’ ΥΠΟ)

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση (Δ’ ΥΠΟ)

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Θεωρίες Δημοκρατίας

Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα

Στρατηγική Διοίκηση

Μεταναστευτική Πολιτική: Πολιτικές διαχείρισης συνόρων

Πολιτικό Σύστημα

Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες

Πολιτικά Κόμματα και Αντιπροσώπευση

Οικονομικές προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική

Πολιτικές Ιδεολογίες

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο της BINOMIAL LOGISTIC REGRESSION Διαδικασίας

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: Hegel – Marx

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αντιπροσωπευτική και Ριζοσπαστική Δημοκρατία

Ειδικά θέματα στην κοινωνική Θεωρία Marx – Weber

Ειδικά θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel

Το προσφυγικό ζήτημα και πολιτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη

International Business Environment

Ιστορία και Πολιτική Μέσα από τη Δραματουργία

Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος

Δημόσια Πολιτική, Δημόσια Δράση και Οικονομική Κρίση

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

Governmentality

Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή  ‘Ενωση